Prva stran >> Novice
12 Okt 17
POSTOPEK ZA PRIDOBIVANJE NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Področje za zdravstveno nego in oskrbo
Na podlagi 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
(Uradni list RS, št. 67/15)
objavlja
(NPK)
za poklic

ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA

Namen certificiranja je, da kandidat uveljavlja znanja in spretnosti, pridobljene zunaj šolskega sistema (pri delu, na raznih izobraževanjih, itd.) in jih verificira z javno listino – certifikatom. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah določa, da lahko posameznik dokazuje obvladovanje zahtevanih znanj in spretnosti z raznimi dokazili ali v postopku praktičnega preverjanja pred imenovano komisijo. V postopkih preverjanja in potrjevanja se dokazuje obvladovanje znanj in spretnosti, opredeljenih v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti za poklic ortopedski
tehnolog/ortopedska tehnologinja 7250.002.6.1, ki je objavljen na spletni strani http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/72500021 .
Če kandidat izpolnjuje vstopne pogoje se odloči za potrjevanje in preverjanje znanja, spretnosti in usposobljenosti. Ob pomoči svetovalca kandidat oblikuje osebno zbirno mapo – portfolio v kateri so vložena dokazila, ki izpolnjujejo vstopne pogoje in potrdila o pridobljenem znanju in spretnostih. Svetovalec kandidatu pri pripravi svetuje in ga usmerja glede na katalog. Ko je zbirna mapa pripravljena jo svetovalec skupaj z ostalo dokumentacijo preda komisiji. Člani komisije jo pregledajo in ovrednotijo na podlagi znanih meril. Ko komisija pregleda zbirno mapo se odloči ali kandidata na podlagi predloženih dokazil potrdi ali ga napoti na praktično preverjanje z zagovorom, kjer kandidata preveri iz vsebin strokovnih znanj in spretnosti, ki jih ne
potrjujejo dokazila. Torej je način preverjanja kombinacija vrednotenja portfolija in »živega« preverjanja.
V primeru, ko je kandidat na potrjevanju oziroma na praktičnem preverjanju z zagovorom uspešen, mu izvajalec izda certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja. Če kandidat ni uspešen se lahko ponovno prijavi v postopek in sestavi zbirno mapo, ki jo ovrednoti nova komisija, ki kandidata tudi praktično preveri.

Poklicne kompetence, ki jih kandidat pridobi s certifikatom:

 

1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
2. racionalno rabi energijo, material in čas
3. varuje lastno zdravje in zdravje drugih ter okolja v posebnih delovnih pogojih
4. komunicira s sodelavci in strankami
5. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
6. fizično in psihično pripravi pacienta na poseg
7. izdela, izvaja in prilagaja terapevtske imobilizacije iz mavca ali sintetičnih materialov ob upoštevanju zdravniškega izvida in rentgenske slike
8. namesti in prilagodi ortopedske in tehnične pripomočke
9. sodeluje v zdravstvenem timu pri repoziciji zlomov in izpahov
10. kontrolira, popravi, odstrani ali dopolni terapevtske imobilizacije
11. izvaja zdravstveno nego pacienta
12. izvaja zdravstvenovzgojno delo in prenaša znanja, spretnosti, izkušnje in novosti s področja stroke na dijake, študente in novo sprejete sodelavce

V skladu z veljavnimi predpisi in metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo je cena pregleda zbirne mape, ki jo komisija oceni, da potrjuje določena ključna dela iz kataloga strokovnih znanj in spretnosti https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/72500021 (potrjevanje) 180,00 €.
V primeru, ko je kandidat po pregledu zbirne mape napoten na praktično preverjanje z zagovorom je cena celotnega postopka 224,00 € (z DDV ).
Zainteresirani kandidati se lahko s pravilno izpolnjeno dokumentacijo (vlogo) prijavijo v postopek do četrtka, 09. 11. 2017 na naslov:

UKC Ljubljana
Reševalna postaja (NPK OT)
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

Prijava mora vsebovati:


1. vlogo za v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije – priloga
2. potrdilo mentorja o izkušnjah na področju imobilizacije in mobilizacije – priloga,
3. obojestransko fotokopijo zdravniškega spričevala za poklic OT,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe,
5. fotokopijo spričevala o opravljenem zaključnem izpitu oz. poklicni maturi,
6. aktualno potrdilo o temeljnih postopkih oživljanja (TPO).
7. referenčno pismo delodajalca (priporočeno) - priloga

Pregled zbirnih map bo komisija opravila v sredo, 15. 11. 2017, praktično preverjanje z
zagovorom pa bo izvedeno v torek, 28. 11. 2017 od 14.00 naprej, v UKC Ljubljana (urgentni
blok – mavčarna).
Standardi strokovnih znanj in spretnosti, ki jih mora potrjevati kandidat (potemnjena je točka 6. v prijavi)Za vse dodatne informacije vam je na voljo svetovalec Peter Napotnik na tel.: 01/548–35-67,
031/684-804 ali po spletni pošti: peter.napotnik@kclj.si.

Ljubljana, 10. oktober, 2017