Prva stran >> Članki
28 Jan 16
Poročilo 3. mednarodnega kongresa »Urgentni pacient – včeraj, danes, jutri«

3. mednarodni kongres »Urgentni pacient – včeraj, danes, jutri«
 
Nada Macura Višić, Vida Bračko
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je 15. in 16. oktobra organizirala 3. kongres z mednarodno udeležbo s področja urgentne zdravstvene nege. Ob tem smo proslavili 20. letnico delovanja strokovne sekcije. Kongres, ki je potekal pod naslovom »Urgentni pacient – včeraj, danes, jutri« je potekal v Termah Čatež. Poleg gostoljubnosti osebja, nam je bilo ob prihodu naklonjeno tudi lepo vreme in jesensko obarvana okolica.
 
Praznovanje 20-letnice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci  smo obeležili s pripravo in izvedbo 3. kongresa z mednarodno udeležbo. V zadnjih dvajsetih letih sta se tako urgentna medicina kot urgentna zdravstvena nega (ZN) intenzivno razvijali in postali tudi družbeno prepoznavni. Delo v urgentnih ambulantah je danes za izvajalce ZN bistveno bolj odgovorno in zahtevno, terja več kompleksnega znanja, veščin, spretnosti, iznajdljivosti, sposobnosti dobre komunikacije,.. Vsebine kongresa so zato vsebovale tako strokovne predstavitve različnih področij oz. vidikov urgentne zdravstvene oskrbe kot tudi učne delavnice, kjer so udeleženci lahko preizkušali svoje veščine in praktična znanja.
 
Po pozdravnih nagovorih je ga. Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze, Sekciji podelila Priznanje za 20-letno kakovostno in uspešno strokovno delo na področju urgentne dejavnosti. Za dolgoletno in uspešno medsebojno sodelovanje se je g. Matej Mažič v imenu Sekcije  reševalcev v zdravstvu zahvalil z Zahvalno listino. 20-letno pot in strokovno delovanje Sekcije je orisala predsednica ga. Vida Bračko. V svojem prispevku se je zahvalila tako ustanovnim članicam kot vsem zavzetim posameznicam/kom, ki so skozi leta s požrtvovalnim delom razvijali urgentno ZN ter gradili uspešno podobo Sekcije in s svojim znanjem bistveno prispevali k strokovni in celostni oskrbi urgentnih pacientov. Za dolgoletno sodelovanje in doprinos k delovanju Sekcije je predsednica Zbornice – Zveze podelila Priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju  ga. Tanji Vranešević Žmavc in g. Urošu Grošlju.
 
V uvodnem delu nam je ga. Darinka Klemenc predstavila izzive na področju odgovornosti medicinskih sester (MS) in njihovo vlogo v negovalnih in zdravstvenih timih. Predavateljica je ob tej aktualni temi opozorila na dejstvo, da nismo le izvrševalci ukazov ampak avtonomni subjekti, kar se izraža v odgovornosti, ki jo za svoje delo sprejemamo. Posebna gostja kongresa je bila podpredsednica EfCCN-e ga. Anne Kokko, ki je spregovorila o izobraževanju MS na področju življenjsko ogroženih pacientov in modelu, ki ga je razvila Finska v sodelovanju s finskim združenjem MS za intenzivno nego.
 
V prvem sklopu o etičnih dilemah in odgovornosti v ZN nas je ga. Dušica Pleterski izzvala s prispevkom Sprejemanje etičnih odločitev v klinični praksi. Kakšno naj bi bilo sodelovanje in profesionalna komunikacija v zdravstvenem timu pa je opisala in podprla z raziskavo ga. Darja Ovijač. O zavedanju izvajalcev ZN o odgovornosti in pomenu prepoznave in prijavljanja odklonov v zdravstveni obravnavi je bila narejena raziskava na Kirurški kliniki UKC Ljubljana ter urgentnih oddelkih šestih slovenskih bolnišnic. Ga. Zdenka Mrak, glavna MS Kirurške klinike je predstavila ugotovitve o zavedanju odgovornosti in o odklonitvi naročil/posegov, ki bi lahko škodovali oz. niso v korist pacientu. Rezultate  o pomenu prepoznave in prijavljanja odklonov v zdravstveni obravnavi v šestih urgentnih oddelkih je predstavila ga. Draga Štromajer. Ugotovili smo, da se MS srečujejo s številnimi strokovnimi in etičnimi dilemami ter osebnimi stiskami in da to področje zahteva nenehno izobraževanje in ozaveščanje vseh zdravstvenih delavcev.
 
Po odmoru za kosilo smo nadaljevali z dvema sklopoma in sicer z učnimi delavnicami iz temeljnih postopkov oživljanja otrok in odraslih ter varne uporabe AED in oskrbe akutne rane. Drugi sklop pa je nosil naslov Urgentna nevrologija. G. Serđo Mofardin, iz Nevrološke klinike je prikazal njihove izkušnje trombolitičnega zdravljenja ishemične možganske kapi. Kakšna je ZN urgentnega nevrološkega pacienta pa sta predstavili ga. Jasmina Gorenjec in ga. Urška Skrt Golja. Kako poteka transport pacienta z ICV po aplikaciji trombolize je prikazala ga. Veronika Vogelnik. Ga. Ana Krašna je poudarila pomen ABCDE pristopa pri pacientu z akutno motnjo zavesti. Na koncu sta uporabo MTS algoritmov pri določanju prioritete nevroloških pacientov prikazali ga. Majda Cotič Anderle in ga. Radojka Milojka Bradarić.
 
Kar nekaj prostih tem je prišlo na naš naslov, za kar smo bili izredno veseli: g. Matej Mažič z Akcidentalno hipotermijo – prikaz smernic in prikaz primera, g. Denis Verdel z Obravnavo nenujnega pacienta v ambulanti nujne medicinske pomoči (NMP), g. Jure Noč in ga. Gordana Marković sta predstavila prikaz primera poškodbe vratne hrbtenice, ga. Simona Ljuboja Sodja pa prikaz primera akutne zastrupitve s korozivno snovjo. Kakšne so osebne lastnosti MS na urgenci sta nas seznanila g. Denis Kordež in ga. Marjana Črv, ga. Andreja Špilek Plahutnik je govorila o Manchesterskem triažnem sistemu v urgentnih ambulantah. Kako poteka izvajanje urgentne službe v vojaški bolnišnici ROLE je slikovito prikazala ga. Nada Macura Višić, sodelovanje Poklicne gasilske enote z reševalci pa g. Anže Mužan. Vlogo in naloge operacijske MS na humanitarni misiji je predstavila ga. Mateja Stare.
Ob zaključku strokovnega dela smo izvedli še volitve za člane/ice izvršilnega odbora in predsednika/co Sekcije.
 
Optimalni urgentni centri pomenijo bistven skok naprej v razvoju urgentne oskrbe v bolnišnicah in so tudi pogoj k napredku stroke ter omogočajo racionalno uporabo človeških virov in opreme. S temi izhodišči je g. Roman Košir odprl strokovni del drugega dne kongresa s predavanjem Urgentni centri – ali smo pripravljeni? Na to vprašanje bomo verjetno najlažje odgovorili po odprtju vsakega urgentnega centra posebej. G. Jože Prestor je predstavil spremembe v pravilniku NMP in spremembe sistema NMP in poudaril, da spremembe lahko sprejmemo z odporom ali pa v njih vidimo priložnost za razvoj in izboljšanje oskrbe pacientov. Kako pa urgentna služba deluje v dveh sosednjih državah so predstavili naši gosti: g. Biagio Epifani o organizaciji NMP v italijanski pokrajini Veneto, ga. Renza Marcato pa organizacijo ZN v urgentnem centru Mirano/Dolo. O izzivih in organizaciji urgentne službe NMP v Republiki Hrvaški pa je govoril g. Damir Važanić.
 
Da se je o varni in kakovostni zdravstveni oskrbi potrebno pogovarjati, nam je pokazal tudi sklop z naslovom Varnost pri uporabi zdravil. Pomen zagotavljanja varnosti in kakovosti pri uporabi zdravil je predstavila ga. Brigita Mavsar Najdenov, o pristojnostih in odgovornosti MS pri pripravi in aplikaciji zdravil pa je spregovorila ga. Goranka Beguš in ga. Anita Cimerman. Spoznali smo, da je priprava in uporaba zdravil področje, kjer je potrebno nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje, da ne pride do napak, na katere nas je opozorila ga. Slavica Kojanić.  Ga. Maruša Brvar je predstavila prispevek svojih kolegic o pomembnejših in najbolj pogostih zdravilih, ki jih uporabljamo v urgentni ambulanti.
 
Seveda pa naša srečanja ne potekajo brez prisotnosti in sodelovanja tudi mavčarjev oz. ortopedskih tehnologov. V prispevkih in učnih delavnicah, ki so jih vodili g. Robi Podhostnik, g. Julijan Špes, g. Andrej Kramer, g. Miha Okrožnik in g. Edin Adrović smo spoznali različne načine imobilizacije hrbtenice.
 
Kongres smo zaključili s sklopom o travmatskih ranah. G. Miha Ambrožič, g. Aleš Fischinger in g. Jure Kos so predstavili vrste travmatskih ran, njihovo primarno oskrbo in celjenje. Kako pomembna je dobra psihična in fizična priprava otrok s travmatsko rano  je poudarila ga. Živa Sprogar. O proaktivnih strategijah oskrbe kirurške rane v operacijskih dvoranah je govorila ga. Suzana Strnad. Zaključila pa je ga. Marta Grgić Vitek s predavanjem Zaščita proti tetanusu pri poškodbi.
 
Poleg bogate vsebine prispevkov, predavanj, razprav in učnih delavnic pa seveda nismo pozabili tudi na druženja med predavanji in na tradicionalni ples z večerjo, kjer smo prisotnim predstavili nov izvršilni odbor naše Sekcije, ki ga sestavljajo: Edin Adrović, Vojko Anderle, Maruša Brvar, Majda Cotič Anderle, Tina Gros, Nada Macura Višić, Renata Mlakar in Drago Satošek ter predsednica Vida Bračko. Celotnemu izvršilnemu odboru in predsednici iskreno čestitamo in želimo veliko uspehov pri nadaljnjem delu. Na koncu pa še posebna zahvala udeležencem, predavateljem, sponzorjem ter vsem sodelujočim pri organizaciji in izvedbi 3. kongresa. Vsi vi ste nam omogočili, da smo kongres uspešno izvedli.